PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH w I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w JAWORZNIE  

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, z późniejszymi zmianami).

 

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
2. We wniosku należy podać  przyczynę ubiegania się o duplikat.
3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie ucznia (nazwisko i imię, klasa) oraz dowód wniesionej opłaty.
4. Uczeń ma obowiązek ponadto zwrócić dotychczasową zniszczoną legitymację lub napisać oświadczenie o jej zgubieniu/utracie.
5. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, 9 zł na rachunek I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie 62 1030 1159 0000 0000 9202 1017
6. Zasady wystawiania duplikatu legitymacji szkolnej reguluje rozporządzenie MENiS [patrz: podstawa prawna]
7. Termin wykonania duplikatu: do 4 dni od dnia złożenia wniosku
8. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


WYMIANA  LEGITYMACJI  SZKOLNEJ

1. W przypadku stwierdzenia błędu lub zmiany danych osobowych ucznia (imienia, nazwiska lub miejsca zamieszkania) uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie nowej legitymacji szkolnej.
2. We wniosku należy podać przyczynę żądania wymiany legitymacji szkolnej
3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie, dokument potwierdzający fakt zmiany danych ucznia oraz  zwrócić dotychczasową legitymację szkolną. 
4. Za wymianę legitymacji nie pobiera się opłaty.

 

 

Załączniki

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.pdf

Data: 2015-03-12 18:51:13 Rozmiar: 11.86k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 512
Podmiot udostępniający informację : I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Hładoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Hładoń
Czas wytworzenia: 2015-03-12 18:40:51
Czas publikacji: 2015-07-07 08:11:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak